Перейти к публикации

Проект изменений к Закону об иностранцах

Eurik

В Народном Собрании сейчас новый проект изменений: parliament.bg/bills/41/202-01-39.pdf

В теме можем его обсудить.

Patricia
В Народном Собрании сейчас новый проект изменений: parliament.bg/bills/41/202-01-39.pdf

В теме можем его обсудить.

У меня не открывает файл.

Нельзя ли изложить здесь?

Валет

У меня файл открывается, но переводчик на закон не поставить. Поэтому, лучше будет, если уважаемые юристы в Болгарии, нас будут информировать о существенных изменениях в Законе. Потому что, из-за нового Проекта, о котором я только вчера узнала из форума, лично в моей семье полностью меняются планы. Жить без планов не хочется, а законы меняются слишком быстро. Тем более, эти изменения касаются очень большого количества людей и граждан Болгарии тоже.

Eurik

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

(Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. И доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112

От 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г.,

Бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,

Бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от

2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г. И бр. 21 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „които са били изцяло на тяхна издръжка в

Държавата по произход или в държавата на обичайното им пребиваване и” се

Заличават и накрая се добавя „или поради такива причини са обективно

Неспособни да осигуряват собствената си издръжка”.

2. В ал. 6:

А) в основния текст думата „жилище” се заменя с „домакинство”;

Б) в т. 5 съюзът „и” се заменя с „или”.

§ 2. В чл. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в

Този закон е предвидено друго”.

§ 3. В чл. 9в, ал. 3 се създава изречение второ:

„Условията и редът за съгласуване на националната позиция на

Република България относно признаване или непризнаване на документи за

Пътуване се определят от Министерския съвет.”

§ 4. В чл. 9г се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Издаването, отказите за издаване, анулирането и отмяната на

Визи се извършват от дипломатическите и консулските представителства на

Рeпублика България в чужбина и от органите за граничен контрол, а

Анулирането и отмяната – и от органите за административен контрол на

Чужденците.”

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Издаването, отказите за издаване, анулирането и отмяната на

Визи за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване или визи, издавани

От органите за граничен контрол, се извършват съгласно условията и реда,

Определени в Регламент (ЕО) № 810/2009 на Eвропейския парламент и на

Съвета от 13 юли 2009 г. За създаване на Визов кодекс на Общността (Визов

Кодекс, ОВ, L 243 от 15 септември 2009 г.).”

3. Досегашните ал. 2 - 5 стават съответно ал. 3 - 6.

§ 5. Член 9е се изменя така:

„Чл. 9е. Условията и редът за издаване, отказ за издаване,

Анулирането и отмяната на визи и за определяне на визовия режим се

Определят с акт на Министерския съвет.”

§ 6. В чл. 9ж се създава ал. 6:

„(6) Правилата за работа с националната визова информационна

Система се определят с инструкция на министъра на външните работи.”

§ 7. В чл. 9з, ал. 1 думите „консулската служба” се заменят с

„дипломатическото или консулското представителство”.

§ 8. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 24:

„24. Са налице основателни съмнения относно автентичността на

Приложените документи за издаване на виза, истинността на тяхното

Съдържание, надеждността на направените от чужденеца изявления или

Намерението му да напусне страната преди изтичането на визата, за която

Кандидатства.”

§ 9. В чл. 19, ал. 1, т. 5 след думите „целта на пътуването” се добавя

„и условията на планираното пребиваване”.

§ 10. В чл. 20а, ал. 1 след думите „по въздух до” се добавя „и от”.

§ 11. В чл. 22 ал. 2 и 3 се отменят.

§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „до 90 дни” се заменят с „до три месеца в

Рамките на всеки шестмесечен период”, след думата „срокът” се добавя „на

Краткосрочно пребиваване въз основа на издадена виза” и след думите

„хуманитарен характер” се добавя „или по причини, свързани с извънредни

Обстоятелства, или по сериозни лични причини”.

2. В ал. 2 след думите „по ал. 1” се добавя „т. 1, 2 и 4”.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Чужденците – служители в дипломатическо или консулско

Представителство или в международна организация, акредитирана в

Република България, пребивават на територията на страната с разрешение за

Пребиваване под формата на дипломатическа карта, консулска карта, карта

На административно-технически персонал и карта на обслужващ персонал, а

За деца до 14-годишна възраст – във формата на визов стикер, издавани от

Министерството на външните работи.

(4) При необходимост от продължаване срока на документите и

Визовия стикер по ал. 3 Министерството на външните работи издава нов

Документ със срок на валидност до края на задграничния мандат на

Служителя или издава нов визов стикер със срок на валидност, който не

Надвишава разрешения престой на родителя.”

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

А) в т. 5 думите „или са сключили брак с постоянно пребиваващ в

Страната чужденец” се заличават;

Б) в т. 10 думите „пенсионно осигурени” се заменят с „получили

Право на пенсия съгласно законодателството на Република България,

Държавата си на произход или друга държава”;

В) в т. 13 след думата „продължително” се добавя „или постоянно”;

Г) в т. 14 думите „на основание чл. 22, ал. 3” се заменят с „на

Основание чл. 23, ал. 3”.

2. В ал. 2 думите „се прибягва” се заменят с „прибягват”, а след

Думите „месечна заплата” се поставя запетая и се добавя „минималната

Стипендия”.

3. Създават се ал. 5 - 7:

„(5) При прекратяване на брака на членовете на семейството на

Продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец може

Еднократно да бъде издадено самостоятелно разрешение за продължително

Пребиваване. В случаите на развод самостоятелно разрешение за

Продължително пребиваване може да бъде издадено, ако бракът е продължил

Не по-малко от две години на територията на страната

(6) При условията на ал. 5 самостоятелно разрешение за

Продължително пребиваване може да бъде издадено и на членовете на

Семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6, т. 1, 2 и 3.

(7) При наличието на извънредни обстоятелства на членовете на

Семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ

Чужденец и на членовете на семейството на български гражданин по чл. 2,

Ал. 6, т. 1, 2 и 3 се издава еднократно самостоятелно разрешение за

Продължително пребиваване.”

§ 14. В чл. 24г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „по чл. 22, ал. 3” се заменят с „по чл. 23, ал. 3”.

2. Създават се нови ал. 4 - 7:

„(4) Статут на дългосрочно пребиваване може да се предостави и на

Чужденец, който се ползва от международна закрила.

(5) По отношение на чужденците с предоставена международна

Закрила при изчисляване периода на пребиваване по ал. 1 се включва и

Половината от срока на пребиваване считано от датата на подаване на

Заявление за предоставяне на международна закрила до датата на издаване

На български документ за самоличност съгласно Закона за българските лични

Документи или целият срок на пребиваване между посочените дати, ако той е

Повече от 18 месеца.

(6) Притежаването на разрешение за пребиваване в държава

Членка на основание предоставена закрила, различна от международна

Закрила, или наличието на висящо производство за предоставяне на такова

Разрешение не е основание за предоставяне статут на дългосрочно

Пребиваване.

(7) Наличието на висящо производство за предоставяне на

Международна закрила не е основание за предоставяне на статут на

Дългосрочно пребиваване.”

3. Досегашните ал. 4 - 8 стават съответно ал. 8 - 12.

§ 15. В чл. 24д се създава ал. 3:

„(3) При издаване на разрешение за пребиваване на дългосрочно

Пребиваващ в Европейския съюз чужденец с предоставена международна

Закрила в полето „забележка” се отбелязва международната

Закрила, предоставена от Република България, и се посочва датата на

Предоставянето й.”

§ 16. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думата „издръжка” се добавя „и са пребивавали

Законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната”, а

Запетаята и думите „а в случаите на припознаване или осиновяване - след

Изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването” се заличават.

2. Създава се т. 5а:

„5а. Които са пребивавали законно и непрекъснато на територията

На страната за срок 5 години и за този период не са отсъствали повече от 30

Месеца.”

§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 8:

„(8) Отказва се предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване

На основание предоставена международна закрила и когато международната

Закрила е отнета или прекратена.”

2. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.

§ 18. В чл. 27 ал. 1 се отменя.

§ 19. В чл. 33з се създава ал. 4:

„(4) Чужденец, притежаващ разрешение на дългосрочно

Пребиваващ в Европейския съюз в първата държава членка на основание

Предоставена от тази държава членка международна закрила, която не е

Отнета, може да бъде експулсиран и преди да е получил право на дългосрочно

Пребиваване в Република България, ако има основания да се счита, че

Представлява сериозна заплаха за националната сигурност, или който като

Осъден с влязла в сила присъда за тежко престъпление представлява

Опасност за обществения ред.”

§ 20. В чл. 33и се създават ал. 3 - 8:

„(3) При издаване на разрешение за пребиваване на дългосрочно

Пребиваващ в Европейския съюз на чужденец с предоставена международна

Закрила в първата държава членка в полето „забележка” се отбелязва

Международната закрила, предоставена от съответната държава – членка на

Европейския съюз, и се посочва датата на предоставянето й.

(4) Отбелязването по ал. 3 се извършва от компетентните органи на

Министерството на вътрешните работи след консултации, проведени от

Държавната агенция за бежанците с първата държава членка, при които е

Потвърдено, че предоставеният статут на международна закрила не е отнет с

Влязло в сила окончателно решение.

(5) При запитване от друга държава членка Държавната агенция за

Бежанците предоставя информация за наличието или липсата на предоставен

Статут на международна закрила от Република България като първа държава

Членка в едномесечен срок от постъпване на запитването.

(6) При предоставяне на международна закрила от Република

България преди на чужденеца да е издадено разрешение на дългосрочно

Пребиваващ в Европейския съюз от компетентните структури на

Министерството на вътрешните работи Държавната агенция за бежанците

Уведомява държавата членка, която е издала такова разрешение, за

Извършване на отбелязване в съответствие с чл. 24д, ал. 3.

(7) При прехвърляне на отговорността за международна закрила

Към Република България по отношение на чужденец, на когото е издадено

Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз

От компетентните структури на Министерството на вътрешните работи,

Отбелязването по ал. 3 се изменя съгласно чл. 24д, ал. 3 в срок до три месеца

От издаването на български документ за самоличност съгласно Закона за

Българските лични документи.

(8) Промяна в полето „забележка” на разрешението на дългосрочно

Пребиваващ в Европейския съюз, издадено от компетентните структури на

Министерството на вътрешните работи, се извършва въз основа на

Уведомление от държава членка, че тя е поела отговорността за

Международна закрила на чужденеца и преди да е издала такова

Разрешение. Измененото разрешение се издава в срок до три месеца от

Получаване на уведомлението.”

§ 21. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При изпълнението на принудителните административни мерки

По ал. 1, т. 2 и 3 се осъществява наблюдение от омбудсмана на Република

България или от оправомощени служители от неговата администрация, както

И от представители на национални или международни неправителствени

Организации.”

§ 22. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 думите „т. 6, 7 и 8” се заменят с „т. 6, 7, 8 и 13, както и

По отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7,

8 и 13”.

2. Създава се нова ал. 6:

„(6) Правото на дългосрочно пребиваване, получено на основание

Предоставена от Република България международна закрила, се отнема и при

Отнемане или прекратяване на международната закрила.”

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Експулсиране на чужденец се налага, когато:

1. Неговото присъствие в страната създава сериозна заплаха за

Националната сигурност или за обществения ред;

2. Са налице основания по чл. 10, ал. 1, т. 1-4;

3. Е осъден за извършено умишлено престъпление на територията

На Република България с влязла в сила присъда, за която е наложено

Наказание лишаване от свобода не по-малко от една година.”

2. Създават се ал. 5-9:

„(5) При налагане на експулсиране на чужденец, получил

Разрешение за дългосрочно пребиваване на основание предоставена

Международна закрила в друга държава – членка на Европейския съюз,

Компетентният орган по чл. 44, ал. 1 чрез органите на Държавната агенция за

Бежанците отправя запитване до тази държава членка за потвърждаване

Наличието на статут на международна закрила.

(6) При запитване от друга държава членка Държавната агенция за

Бежанците предоставя информация за наличието или липсата на предоставен

Статут на международна закрила от Република България в едномесечен срок

От постъпване на запитването.

(7) При потвърждаване статута на международна закрила

Чужденецът по ал. 5 и членовете на неговото семейство се връщат незабавно

В държавата членка, предоставила международната закрила.

(8) Чужденец, чието присъствие в страната представлява сериозна

Заплаха за националната сигурност или който като осъден с влязла в сила

Присъда за тежко престъпление представлява заплаха за обществения ред,

Може да бъде експулсиран в държава, различна от държавата членка,

Предоставила статута на международна закрила, при спазване изискването

На чл. 44а, ал. 1.

(9) Република България незабавно приема обратно чужденец, на

Когото е предоставила международна закрила, както и членовете на неговото

Семейство, когато от друга държава - членка на Европейския съюз, е прието

Решение за експулсиране.”

§ 24. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думата „ежедневно” се заменя с „ежеседмично” и думите

„до отпадането на пречките” се заменят с „освен ако пречките за

Изпълнението на принудителното отвеждане или експулсиране са отпаднали и

Са насрочени мерки за предстоящото му извеждане”.

2. В ал. 9:

А) в изречение първо думите „и непридружените” се заличават;

Б) създават се изречения трето и четвърто: „Принудително

Настаняване не се прилага по отношение на непридружените малолетни и

Непълнолетни лица. Органът, издал заповедта за налагане на принудителната

Административна мярка, уведомява съответната дирекция „Социално

Подпомагане”, която предприема мерки за закрила съгласно Закона за

Закрила на детето.”

§ 25. В чл. 44а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 - 4:

„(2) Когато обстоятелствата по ал. 1 са установени с влязъл в сила

Съдебен акт, на чужденеца се издава и връчва заповед от органа, издал

Заповедта за експулсиране, в която изрично се посочва забраната за

Експулсиране и държавата, в която чужденецът не следва да бъде

Експулсиран. Заповедта не подлежи на обжалване.

(3) Чужденeцът се задължава да се явява веднъж седмично в

Териториалната структура на Министерството на вътрешните работи по

Местопребиваване.

(4) В случай че след една година от издаването на заповедта по

Ал. 2 експулсирането в трета сигурна страна не е осъществено, на чужденеца

Се разрешава временен достъп до пазара на труда при условията и по реда

На наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта –

До осъществяване на експулсирането.”

§ 26. В чл. 46а, ал. 1 думите „в 7-дневен срок” се заменят с

„в 14-дневен срок”.

§ 27. Създава се чл. 49а:

„Чл. 49а. (1) Капитан на плавателен съд, който до пристигането си на

Пристанище на територията на страната не обяви пред органите за граничен

Контрол за присъствието на пътници без билет на борда на плавателния съд,

Се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв.

(2) Капитан на плавателен съд, корабопритежател или корабен

Агент, който допусне слизането на територията на страната на чужденци,

Които не притежават изискуемите документи по чл. 8, се наказва с глоба от

6000 до 10 000 лв. За всяко допуснато лице.”

§ 28. В чл. 50, ал. 1, т. 3 думата „срока” се заменя с „условията”.

§ 29. В Допълнителните разпоредби се създават т. 13 и 14:

„13. „Международна закрила” е статутът на бежанец и

Хуманитарният статут, така както те са определени съответно в чл. 8 и чл. 9,

Ал. 1 - 7 от Закона за убежището и бежанците.

14. „Основателни съмнения” по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 24 са

Съмнения относно риска от незаконна миграция, когато от проведеното

Интервю и от представените документи се установи, че кандидатът използва

Цели на пътуването, като туризъм, служебно пътуване, обучение или

Посещение на роднини, като предлог за незаконно установяване на

Територията на Република България, или когато има противоречие между

Направените изявления и намерението му да напусне страната преди

Изтичане срока на визата, за която кандидатства.”

§ 30. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:

„§ 5а. Министърът на външните работи, министърът на вътрешните

Работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” с

Инструкция определят условията и реда за съгласуване на заявленията за

Издаване на визи.”

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 31. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/51/ЕС

На Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. За изменение на

Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата й до лица,

Ползващи се от международна закрила (OB, L 132, стр. 1-4 от 19.5.2011 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 32. В чл. 59, ал. 2, т. 1а от Закона за българските лични

Документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. И доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,

Бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г.,

Бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от

2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от

2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г. И бр. 21 от 2012 г.)

Накрая се добавя:

„в разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС

Чужденец на основание предоставена международна закрила от Република

България в полето „забележка” се отбелязва: „Международна закрила,

Предоставена от Република България на (((дата).”; в разрешението за

Пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец с предоставена

Международна закрила от друга държава – членка на ЕС, в полето

„забележка” се отбелязва: „Международна закрила, предоставена

От (((държава членка) на (((дата).”

§ 33. Параграф 4, т. 2 и 3 се прилагат след влизането в сила на

Решение на Съвета на Европейския съюз за пълното прилагане от Република

България на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген.

§ 34. Параграф 2, § 12, т. 2, § 14, т. 2 и 3, § 15, 17, 19, 20, § 22, т. 2 и 3,

§ 23, т. 2, § 25, т. 2 относно създаването на ал. 4, § 29 относно създаването на

Т. 13 и § 32 влизат в сила от 1 май 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………. 2012 г.

И е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(ЦЕЦКА ЦАЧЕВА)

_

Eurik

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА

ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С представения законопроект се транспонират изискванията на

Директива 2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май

2011 г. За изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на

Обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила, и се прецизират

Действащи разпоредби с цел постигане на пълно съответствие с правото на

Европейския съюз (ЕС).

Основната цел на предложената уредба е създаване на правна

Възможност за бежанците и лицата, ползващи се със субсидиарна закрила

(наричани по-нататък „лица, ползващи се с международна закрила“), да

Придобият статут на дългосрочно пребиваващ в ЕС след петгодишно законно

И непрекъснато пребиваване в Република България.

Директива 2011/51/ЕС изменя Директива 2003/109/ЕО, като

Заличава от обхвата й изключенията, отнасящи се до лица, ползващи се от

Международна закрила. Приетите аргументи са свързани с гарантиране на

Правна сигурност по отношение на пребиваването им в държавите членки и

Права, съпоставими с тези на гражданите на ЕС, след петгодишно законно

Пребиваване. По този начин се създава основа за по-пълноценна интеграция

На лицата, ползващи се с международна закрила в държавата на

Пребиваване, мобилност на територията на ЕС и равноправно третиране в

Широк спектър от икономически и социални въпроси.

Ключови елементи за постигане на поставената цел са:

Създаване на правна възможност на лицата, ползващи се с

Международна закрила, да получат статут на дългосрочно пребиваващи в ЕС

При същите условия като други граждани от трети страни;

Определяне на условията, при които дългосрочно пребиваващите

Лица, включително лицата, ползващи се с международна закрила, могат да

Упражняват правото си на пребиваване в Република България като втора

Държава членка;

Гарантиране спазването на принципа на забрана за връщане в

Случаите, когато ползващо се с международна закрила лице и придобило

Статут на дългосрочно пребиваващ в дадена държава членка въз основа на

Тази закрила е получило също така статут на дългосрочно пребиваващ и в

Република България;

Равноправно третиране на лицата, ползващи се с международна

Закрила в икономическата и социалната област, без да се засягат правата,

Гарантирани им от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г.

Относно минималните стандарти за признаването и правното положение на

Гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или

Като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила,

Както и относно съдържанието на предоставената закрила.

1. В съответствие с изискванията на Директива 2011/51/ЕС със

Законопроекта се предлага:

Определяне в чл. 7 от Закона за чужденците в Република България

(ЗЧРБ) на приложимостта му и по отношение на чужденци с предоставена

Международна закрила;

Допълване на чл. 24г от ЗЧРБ с възможността статут на дългосрочно

Пребиваване да бъде предоставен и на чужденци, ползващи се от

Международна закрила. Регламентират се специфичните правила за отчитане

На 5-годишния период на законно и непрекъснато пребиваване на

Територията на страната в случаите, когато чужденецът кандидатства за

Предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване на основание получена

Международна закрила. Определя се обхватът на международната закрила в

Съответствие с понятието, дефинирано в чл. 2, буква „а” от Директива

2004/83/ЕО, което е отразено в Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ;

Гарантиране на взаимната информираност на държавите членки за

Правния статут на лицата, когато националните органи за предоставяне и

Отнемане на статут на международна закрила са различни от тези за

Предоставяне и отнемане на статут на дългосрочно пребиваващ;

Създаване на правила за изрично отбелязване, позволяващо да

Бъдат ясно разграничени получилите статут на дългосрочно пребиваване на

Основание предоставена международна закрила от останалите категории

Чужденци, ползващи се с дългосрочен статут - в съответствие с изискванията

За единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети

Страни, определени в чл. 24д от ЗЧРБ;

Добавяне на специални хипотези към основанията за отказ за

Издаване или продължаване на срока на пребиваване по чл. 26 от ЗЧРБ и

Основанията за отнемане на статут на дългосрочно пребиваване по чл. 40 от

ЗЧРБ, които са съобразени с правилата за отнемане или прекратяване на

Предоставената международна закрила;

Допълване на глава трета „а” „Пребиваване на чужденец, получил

Разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на

Европейския съюз”, като въз основа на критериите, определени в член 21,

Параграф 2 от Директива 2004/83/ЕО (към които препраща Директива

2011/51/ЕС), в чл. 33з от ЗЧРБ се регламентират основанията, при които се

Допуска експулсиране на чужденец с предоставена международна закрила от

Първата държава членка, преди да е получил статут на дългосрочно

Пребиваване в Република България.

В допълнение и за съблюдаване на ангажиментите на България по

Прилагане на Директивата в чл. 33и са определени условията и процедурите

По задължително консултиране и информиране между държавите членки в

Случаите на преместване на пребиваването, прехвърляне на отговорността за

Международна закрила и придобиване на статут на дългосрочно пребиваване

В Република България като втора държава членка.

Предлага се още допълване на чл. 42 от ЗЧРБ относно

Експулсирането на дългосрочно пребиваващ в Република България чужденец

С предоставена международна закрила от друга държава членка, при което е

Задължително провеждането на консултации за потвърждаване наличието на

Международна закрила. Направените законодателни предложения

Предвиждат, ако след консултациите бъде установено, че гражданинът от

Трета страна продължава да се ползва с международна закрила в държавата

Членка, с която те са проведени, експулсирането да е възможно само към

Тази държава членка. В този случай тя е задължена отново да приеме

Съответния гражданин от трета страна и членовете на неговото семейство без

Формалности.

Доколкото директивата позволява, запазена е възможността

Чужденецът да бъде експулсиран и извън ЕС, но при спазване на принципа

Забрана за връщане и при съответно прилагане основанията на член 21,

Параграф 2 от Директива 2004/83/ЕО.

2. Със законопроекта се предлагат и други изменения и допълнения,

Насочени към:

Прецизиране на основанията за експулсиране по чл. 42 при

Отчитане на единните критерии, определени в Директива 2001/40/ЕО на

Съвета от 28 май 2001 г. Относно взаимното признаване на решения за

Експулсиране на граждани на трети страни;

Допускане в индивидуални случаи и при строго дефинирани условия

На възможност за спиране изпълнението на наложена принудителна

Административна мярка: с изричен административен акт на органа,

Постановил мярката, съобразен с влязъл в сила съдебен акт на национален

Или международен съд, налагащ забрана за връщане на чужденеца в

Конкретна държава, в която животът и свободата му са застрашени и той е

Изложен на опасност от преследване, изтезание или нечовешко или

Унизително отношение – чл. 44а от ЗЧРБ. При такива изключителни хипотези

Се допуска временен престой на територията на страната, без да се отменя

Задължението на чужденеца да напусне пределите й при отпадане на

Пречките за това. Предвидени са също възможности за самоиздръжка на

Чужденеца, ако експулсирането му в трета сигурна страна не е осъществено

Повече от една година след спиране на изпълнението на мярката. Той

Получава право на достъп до пазара на труда при условията и по реда на

Наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта. Такава

Възможност е допусната и в Директива 2009/52/ЕО на Европейския

Парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. За предвиждане на минимални

Стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно

Пребиваващи граждани на трета държава.

Предложените разпоредби се основават на извършен

Сравнителноправен анализ на законодателствата на държави членки –

Федерална република Германия, Полша, Унгария, Словакия, Словения и

Румъния, в които е установен режим на толерантност по отношение на

Граждани на трети страни, които не могат да бъдат експулсирани поради

Спазване на принципа забрана за връщане или чието извеждане от страната

На пребиваване не може да се осъществи по обективни причини от правно и

Фактическо естество.

Отчетени са и позициите на неправителствените организации

(Институт „Отворено общество” и Българския Хелзинкски комитет), както и

Практиката на Европейския съд по правата на човека.

В изпълнение на принципа за осигуряване на най-добрия интерес на

Детето се предлага по отношение на непридружени малолетни и непълнолетни

Деца да се прилагат мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето,

Вместо да бъдат настанявани в специални домове за временно настаняване

На чужденци – чл. 44, ал. 9 от ЗЧРБ.

В съответствие с Визовия кодекс са допълнени и прецизирани

Отделни разпоредби от ЗЧРБ, свързани с издаването на визи по чл. 9г - 9з и

Чл. 10, ал. 1, с възможностите за удължаване на разрешеното пребиваване

Въз основа на издадена виза по чл. 23, както и предвиждане на основания за

Издаване на нормативни актове по прилагането на законовата уредба.

Заличено е ограничението по чл. 27, ал. 1 от ЗЧРБ, съгласно което

На чужденците, влезли в страната на едно основание, не се продължават

Сроковете за пребиваване на друго основание. Съществуващото

Ограничително условие не произтича от правото на ЕС, не е познато като

Практика в законодателствата на държавите членки и с него необосновано се

Създават пречки за продължаване на законния престой на гражданите на

Трети страни на територията на страната. Така се осигурява и изпълнението

На Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от

11 юли 2007 г. Относно статистиката на Общността за миграцията и

Международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета

Относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници. Промяната

Цели доближаване до най-добрите практики на държавите членки и

Гарантиране на еднакви условия за законно пребиваване в единното

Европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както и

Унифициране на националната политика в областта на пребиваване на

Чужденците.

За усъвършенстване на практиките при събиране на семействата на

Граждани на трети страни са направени уточнения в чл. 2 и 24 от ЗЧРБ, като

Изрично е предвидена правната възможност за получаване на самостоятелно

Разрешение за продължително пребиваване на определени членове на

Семейството при прекратяване на брака и при възникване на извънредни

Обстоятелства.

Предвид наличието на немалък брой граждани на трети страни,

Установили се трайно на територията на страната, но неотговарящи на

Критериите за получаване статут на дългосрочно пребиваване поради

По-продължителни отсъствия по обективни, здравословни или други причини,

Се предлага възстановяване на правната възможност за придобиване право

На постоянно пребиваване след петгодишно законно и непрекъснато

Пребиваване на територията на страната – чл. 25, ал. 1, т. 5а от ЗЧРБ.

Хармонизацията на условията за получаване на статут на дългосрочно

Пребиваващ благоприятства взаимното разбирателство между държавите

Членки, но от договорите не е изключена възможността за прилагането на по-

Благоприятните национални разпоредби. Издадените на това основание

Разрешения не осигуряват достъп до право на пребиваване в останалите

Държави членки.

С цел осигуряване мониторинг на принудителното връщане на

Чужденци и за ефективно изпълнение на дейности по програмите на

Европейски фонд „Връщане” е въведена изрична норма в чл. 39а от ЗЧРБ,

Съгласно която изпълнението на принудителните административни мерки

Принудително отвеждане до границите и експулсиране се наблюдава от

Омбудсмана на Република България или от оправомощени длъжностни лица от

Неговата администрация, както и от представители на национални или

Международни неправителствени организации. Използването на националния

Превантивен механизъм ще способства за създаването на ефективна система

За наблюдение на принудителното връщане.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)

Andorf
Александър, Варна
У меня не открывает файл.

Нельзя ли изложить здесь?

Здесь можно скачать или посмотреть в двух форматах: parliament.bg/bg/bills/ID/14043

vlad23

Из прочитанного я понял, что пока нас это не касается. Если я не прав прокомментируйте пожалуйста.

Igor.kz

Опять значит изменения. :oops: А вот и очередной прокол - отсутствует слово "долгосрочно" и в нынешнем законе тоже его нет.

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

в) в т. 13 след думата „продължително” се добавя „или постоянно”;

Любопытно, по какой статье пойдут члены семьи человека, получившего долгосрочное пребывание... Наверное, потом еще сделают Изменения к изменениям. :roflmao:

Patricia
Из прочитанного я понял, что пока нас это не касается. Если я не прав прокомментируйте пожалуйста.

Вам хорошо, вы хоть что-то поняли:cautious:

Я вообще ничего:thumbsdown:

Andorf
Александър, Варна
Вам хорошо, вы хоть что-то поняли:cautious:

Я вообще ничего:thumbsdown:

Особых изменений нет, только уточнения.

Есть одно положительное изменение и одно отрицательное, на мой взгляд для определенного круга иностранцев.

Положительное это если иностранец, получивший ВНЖ по браку, после его расторжения не менее чем через два года, имеет право без выезда за новой визой Д получить разрешение на пребывания.

Из отрицательных. ПМЖ можно было получить при рождении ребенка в браке с гражданином РБ сразу. Теперь, кроме рождения ребенка, нужно прожить в Болгарии на законных основаниях не менее трех лет.

Валет
Особых изменений нет, только уточнения.

Есть одно положительное изменение и одно отрицательное, на мой взгляд для определенного круга иностранцев.

Положительное это если иностранец, получивший ВНЖ по браку, после его расторжения не менее чем через два года, имеет право без выезда за новой визой Д получить разрешение на пребывания.

Из отрицательных. ПМЖ можно было получить при рождении ребенка в браке с гражданином РБ сразу. Теперь, кроме рождения ребенка, нужно прожить в Болгарии на законных основаниях не менее трех лет.

А самое интересное, что детей рожают в молодом возрасте (по статистике в большинстве), и вместо того, чтобы продолжать свое образование, если надо и за пределами Болгарии, эта категория остается три года невыездной. А также, за ВНЖ ежегодно надо платить, только, получая эти деньги от родителей граждан Болгарии, государство при этом своим детям не очень хочет дать социальную помощь., даже в размере этой суммы. Это, очередное вымогательство денег от родителей детей граждан Болгарии. А суммы здесь приличные.

Eurik
Вам хорошо, вы хоть что-то поняли:cautious:

Я вообще ничего:thumbsdown:

Принципиально нового лично я не увидел, кроме невозможности получения сразу ПМЖ супругам болгар при рождении ребёнка (мы это обсудили).

И теперь могут получить ВНЖ родители лиц с ДВЖ (этого следовало ожидать), а также лица, находщиеся во внебрачном сожительстве с иностранцем, имеющим ДВЖ.

Немного расширился список ли, имеющий право на ДВЖ (но к форумчанам это не относится:), речь идёт о лицах, находящихся под международной защитой).

Самостоятельное разрешение на продолжительное пребывание после расторжения брака могут получить лица, находящиеся в браке не менее 2-х лет на территории Болгарии. Но тут надо ещё понять до конца, при чём тут термин "еднократно" относительно этого процесса.

После изменений не очень понимаю смысл Чл. 24 (1) 5.

А так все по-прежнему:)

Igor.kz
После изменений не очень понимаю смысл Чл. 24 (1) 5.

Может, тот кто имеет основание сделать постоянное по какой то причине должен сперва сделать продолжительное? :oops:

Eurik
Может, тот кто имеет основание сделать постоянное по какой то причине должен сперва сделать продолжительное? :oops:

Всё может быть:). Но без дополнительных разъяснений теперь этот пункт-полная бессмыслица:) .

Igor.kz
Всё может быть:). Но без дополнительных разъяснений теперь этот пункт-полная бессмыслица:) .

Видимо теперь нужны изменения к Правильнику. :roflmao:

Недавно моя жена получила визу Д по этому пункту. Любопытно как будет выглядеть оформление/продление в миграции, если это изменение примут.

Andorf
Александър, Варна

После изменений не очень понимаю смысл Чл. 24 (1) 5.

Как "адвокат", "адвокату" разъясню как я это понимаю.

Этот п. 5 не работает уже давно, но кто то умный только сейчас это заметил и перенес в п. 13.

Раньше до последнего изменения Закона супруг/супруга иностранца имеющего право получения ПМЖ, например по происхождению, так же имели право на ПМЖ. Для них и была создана эта статья: имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец. Но они могли это оформить только после получения ПМЖ основного заявителя. Поэтому на этом основании давали визу Д совместно с супругом, который имеет право сразу получить ПМЖ без ВНЖ. Потом для супругов были введены временные рамки (пять лет) для получения ПМЖ, написанные в чл. 25 п. 2 "пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на страната" в ввели понятие и процедуру воссоединения с семьей.

Теперь все стало на свои места, как и должно быть. Те кто имеет право на ПМЖ, может оформить ВНЖ, жить здесь, подать на ПМЖ и ждать законно находясь в стране. Супруги после воссоединения с семьей без ожидания ответа о ПМЖ, могут сразу воссоединяться по п. 13.

Eurik
Как "адвокат", "адвокату" разъясню как я это понимаю.

Этот п. 5 не работает уже давно, но кто то умный только сейчас это заметил и перенес в п. 13.

Раньше до последнего изменения Закона супруг/супруга иностранца имеющего право получения ПМЖ, например по происхождению, так же имели право на ПМЖ. Для них и была создана эта статья: имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец. Но они могли это оформить только после получения ПМЖ основного заявителя. Поэтому на этом основании давали визу Д совместно с супругом, который имеет право сразу получить ПМЖ без ВНЖ. Потом для супругов были введены временные рамки (пять лет) для получения ПМЖ, написанные в чл. 25 п. 2 "пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на страната" в ввели понятие и процедуру воссоединения с семьей.

Теперь все стало на свои места, как и должно быть. Те кто имеет право на ПМЖ, может оформить ВНЖ, жить здесь, подать на ПМЖ и ждать законно находясь в стране. Супруги после воссоединения с семьей без ожидания ответа о ПМЖ, могут сразу воссоединяться по п. 13.

Да, я тоже так считаю. Но вот как раз в нынешней редакции всё понятно и происходит именно так, как ты говоришь. А убрав из статьи вторую фразу, мы можем только догадываться, что статья по прежнему относится к супругам (а как это, кстати, в будущем определит человек, читающий новую редакцию и не знающий прежней? ;))

Если это так, то её проще убрать полностью или каким-то образом конкретизировать.

Да, конечно, можно сказать, что только это основание приводит к ПМЖ по прошествии лет.

Но вот вся эта необходимость домыслов и приводит к текстовой бессмыслице (ИМХО) :) .

Калинка-Вяра

До конца честно сказать пока не осилила, как я поняла, львиная доля поправок, будет касаться беженцев. Но нашла один просто замечательный и обрадовавший меня пункт, может я его конечно не верно интерпритировала, раньше, что бы получить следующий статус после ВНЖ, можно было отсутсвовать в стране не более 10 месяцев за 5 лет, это порядка 2- х месяцев в году (или сразу пол года а потом сидеть безвылазно (, приходилось судорожно считать, что бы не пролететь мимо следующего основания нарушив сроки. Сейчас можно отсутствовать 30 месяцев за 5 лет, что значительно лучше! Правда не написали сколько месяцев подряд, думаю оставили те же 6...

Или это не ко всем иностранцам с ВНЖ относится?

"2. Създава се т. 5а:

„5а. Които са пребивавали законно и непрекъснато на територията

на страната за срок 5 години и за този период не са отсъствали повече от 30

месеца.”"

Igor.kz
До конца честно сказать пока не осилила, как я поняла, львиная доля поправок, будет касаться беженцев. Но нашла один просто замечательный и обрадовавший меня пункт, может я его конечно не верно интерпритировала, раньше, что бы получить следующий статус после ВНЖ, можно было отсутсвовать в стране не более 10 месяцев за 5 лет, это порядка 2- х месяцев в году (или сразу пол года а потом сидеть безвылазно (, приходилось судорожно считать, что бы не пролететь мимо следующего основания нарушив сроки. Сейчас можно отсутствовать 30 месяцев за 5 лет, что значительно лучше! Правда не написали сколько месяцев подряд, думаю оставили те же 6...

Или это не ко всем иностранцам с ВНЖ относится?

"2. Създава се т. 5а:

„5а. Които са пребивавали законно и непрекъснато на територията

на страната за срок 5 години и за този период не са отсъствали повече от 30

месеца.”"

Полагаю 6-ти месячный период отсутствия без изменений, по 6 месяцев за 5 лет как раз и получается 30 месяцев, что конечно хорошо.

Калинка-Вяра
Полагаю 6-ти месячный период отсутствия без изменений, по 6 месяцев за 5 лет как раз и получается 30 месяцев, что конечно хорошо.

Но было не так, было: можно отсутствовать не более 10 месяцев за 5 лет и при этом не более 6 месяцев подряд, то-есть, 6 месяцев отгулял в первый год проживания и потом максимум по месяцу в году остаётся за приделы БГ выехать.

Eurik
...

Или это не ко всем иностранцам с ВНЖ относится?

По тексту-ко всем, но, так как т. 5 отсутствует в законе, то появление т. 5 (а) не очень понятно, на мой взгляд. Причём, разговор идёт о ПМЖ.

К тому же не тронута Чл. 24г. (1), смысл которой теперь не стыкуется с этими изменениями.

Но, так как, понятие "непрекъснато" не изменилось, получается, что в этом виде сама фраза изменений т. 5а вообще непонятна и противоречива.

В общем, как всегда, после Закона надо будет ещё ждать и Правильник:)

Igor.kz
Но было не так, было: можно отсутствовать не более 10 месяцев за 5 лет и при этом не более 6 месяцев подряд, то-есть, 6 месяцев отгулял в первый год проживания и потом максимум по месяцу в году остаётся за приделы БГ выехать.

Так я и говорю, что хорошо будет. Хотя достаточно было бы отменить 10 мес. За 5 лет и получится то же самое.

Калинка-Вяра
Так я и говорю, что хорошо будет. Хотя достаточно было бы отменить 10 мес. За 5 лет и получится то же самое.

Меня смущает что они там про 6 месяцев, вообще ничего не написали, пока что получается что можно года полтора отсутствовать (раз в год на пару недель, приезжая за документами) и ничего не случиться. Я скажу честно, меня очень этот пункт "меню" волнует, у меня дочь отсутствовала почти год (только за сменой ЛК приезжая) и по старому закону она пролетает мимо ДВЖ или ПМЖ и снова надо тянуть новую пятилетку, если примут новый, то всё координально меняется к лучшему, да и у меня осталось всего пара месяцев что бы погулять вне страны, а ну как выехать придется\ захочестся на более длительный срок?

Igor.kz
меня смущает что они там про 6 месяцев, вообще ничего не написали, пока что получается что можно года полтора отсутствовать (раз в год на пару недель, приезжая за документами) и ничего не случиться. Я скажу честно, меня очень этот пункт "меню" волнует, у меня дочь отсутствовала почти год (только за сменой ЛК приезжая) и по старому закону она пролетает мимо ДВЖ или ПМЖ и снова надо тянуть новую пятилетку, если примут новый, то всё координально меняется к лучшему, да и у меня осталось всего пара месяцев что бы погулять вне страны, а ну как выехать придется\ захочестся на более длительный срок?

Лучше пока ориентироваться на старый закон, на всякий случай.

Eurik
меня смущает что они там про 6 месяцев...

Меня смущает не только это:).

Так что, давай дождёмся принятия изменений, а потом Правильника.

Калинка-Вяра
Лучше пока ориентироваться на старый закон, на всякий случай.

Это понятно, но само то что в новом это хотя бы есть, вселяет некий оптимизм. А вот то, что родителям малолетнего болгарского гражданина, отказывают в ПМЖ сразу, считаю не верным, так хоть как то могли бы рождаемость стимулировать, да и деньги которые родитель будет тратить на продление своего ВНЖ, что для Болгарии вовсе не три копейки, могли бы потратить на ребенка, опять же пока родитель не получит ПМЖ, не сможет работать, значит содержание ребенка упадет на плечи государства.. Не вижу никаких преимуществ для страны в новой поправке к закону

Saf.nail
Меня смущает не только это:).

Так что, давай дождёмся принятия изменений, а потом Правильника.

А по-срокам это когда? Или не известно?

Eurik
А по-срокам это когда? Или не известно?

Что касается изменений в Законе, то в таких случаях до 3-х месяцев, в среднем. По поводу Правильника-неизвестно:)

Калинка-Вяра
Что касается изменений в Законе, то в таких случаях до 3-х месяцев, в среднем. По поводу Правильника-неизвестно:)

Три месяца это после его принятия или до (после выхода проекта)

Andorf
Александър, Варна
три месяца это после его принятия или до (после выхода проекта)

Проект прошел обсуждение в комиссиях парламента, т. Е. Уже готов для принятия в первом чтении. Т. К. В августе Болгария уходит в отпуск, то можно предположить что примут в сентябре.

Стенограмма заседания одной из комиссий: parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/steno/ID/2537

Так же изменения должны пройти комиссию по правни вопроси, которая состоялась 19 июля. Пока стенограммы нет, но думаю там тоже "одобрям".

Please sign in or register to post a comment.
  • Eurik

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...