Перейти к публикации

Что можно поставить в лесу?

Сергей с Варны

Предлагают участок с примыкающим куском леса. То есть это фактически два участка - один в регуляции, другой - имеет статус леса.

 

Ясно, что строить в лесу не дадут. А какое-нибудь бунгало переносимое разрешат поставить на сваи? Или только скамейки/беседки?

 

Заранее спасибо,

Сергей.

Miky

В принципе есть и процедура для вывода из лесного фонда, но там платятся таксы для смены предназначения.

А без смены предназначения посмотрите здесь Закон за горите

 

 

Чл. 54. (1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:

1. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.)

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

А) автомобилни горски пътища;

Б) заслони за обществено ползване;

В) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;

Г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

Д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

Е) (доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари;

Ж) (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;

4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2018 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни ценности.

 

 

И все это если участок действительно относится к лесному фонду, а не територия за озеленяване в урбанизированой територии.

Сергей с Варны

Что-то вообще печально. Только столб и можно поставить. С табличкой "Моё !".

 

А кто-нибудь пробовал выводить из лесного фонда? Насколько это реально и долго? С сх землями понятно, а с лесом? Как я понимаю, могут и просто отказать без объяснения причин?

Ивайло
А кто-нибудь пробовал выводить из лесного фонда? Насколько это реально и долго?

У меня нет личного опыта, но процедура долгая и сложная, а если требуется ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), она очень долгая и очень сложная. И, вероятно, выйдет довольно дорого.

 

 

 

За да отпише имот от горския фонд е необходимо инвеститор да прояви инициативност. Той трябва да подготви инвестиционна оферта за построяване на даден обект и да подаде Искане за позволяване на изготвяне на ПУП до кмета на общината. На базата на Заповедта за позволяване изготвяне на ПУП инвеститорът започва реалното подготвяне на плана. Следва подаване на Искане за предварително съгласуване смяна на предназначението до горската администрация. В случаите, които земята е с площ над 50 дка, искането се подава до Регионална дирекция по горите, а когато земята е с площ до 50 дка до Изпълнителна агенция по горите. Към искането се подават и редица документи в това число скица или скица-проект, заповедта за позволяване изготвяне на ПУП и т. Н. Горската администрация издава съгласувателно решение, че земята не е от изключителна стойност за фонда и отписването й може да се осъществи. При влязъл в сила Общ устройствен план, не се изисква предварително съгласуване.

 

Процедурата продължава с запитване към РИОСВ дали при реализиране на плана ще трябва и Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Ако е необходимо да се изработи оценката, тя се представя от инвеститора на научен екип и се подава за одобряване от РИОСВ. Имайте предвид, че тази процедура изисква много време. След като тази стъпка е осъществена съставения ПУП се внася за одобряване от Общинския експертен съвет. При положителен отговор кмета издава Заповед за одобрение на ПУП.

 

Последната стъпка е инвеститора да подаде Заявление по образец към съответстващата горска администрация за смяна предназначението на имота, заедно с документа за собственост, одобрения ПУП, скицата на имота, оценката на имота, ОВОС и т. Н. В срок от един месец горската администрация дава своето становище и издава Решение за смяна предназначението на земите от горския фонд. Изпълнителна агенция по горите отправя преписа от решението до кадастъра и от общината нанасят промяната.

 

За смяната в срок от 3 месеца се заплаща такса. Когато таксата не се заплати правото да се осъществи смяната се погасява. Смяната се погасява и в случаите в които след изтичане на три години от влизане в сила на разрешението за строеж, а същото се издава след смяната на предназначението на имота, строежът не е стартирал.

 

Имайте предвид, че отписването на земи от горския фонд, с цел изграждане на обособен урегулирана поземлена земя, се разрешава единствено ако има приет и влязъл в сила Общ устройствен план, а също така и ако инвеститорът е получил право на собственост върху имота. Ако не е влязъл в сила ОУП, е възможно на базата на ПУП да се отпишат терени за осъществяване на социални услуги.

 

 

Miky
Насколько это реально и долго?

Это реально, но потребует согласования в инстанциях, а так же есть такса , которая насколько мне известно вычисляется на основе оценки лесника насчет ценности древесных видов на участке.

Сергей с Варны
но потребует согласования в инстанциях,

 

А есть специальные люди, которые за денежку этим занимаются? Или любой риелтор/агентство делает это?

Miky
А есть специальные люди, которые за денежку этим занимаются? Или любой риелтор/агентство делает это?

Нет, не любое агентство нидвижимости , на наверно в более крупных есть более специализованые люди , которые занимаются сменой предназначения как селскохозяюственой земи, так и лесного фонда.

Или вот в этой струкуры могут подсказать к кому обратится.

http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/R/unit_index

Сергей с Варны
Или вот в этой струкуры могут подсказать к кому обратится

 

Спасибо!

Please sign in or register to post a comment.
  • Сергей с Варны

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...