Перейти к публикации

Плавно переходим на другой форум

Ждем Вас по ссылке ниже

Подробнее

×

Заключение трудового договора с работником

DNatalia

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеют ли право граждане Украины официально работать на территории Болгарии? Как правильно с ними заключать трудовой договор? И как оформить работника, у которого только ВНЖ?

Miky

В принципе иностранцы в статусе продолжительного пребывания из стран вне ЕС могут работаь в Болгарии по трудовому договору после получения разрешения от Агенции по занятости. Есть исключения. С одной сторны, члены семьи болг граждан, граждан ЕС и пост проживающих могут работаь и без разрешения, только с регистрации. С другой, если человек получил ВНЖ по некоторые основания, типа представитель, пенсионер и т. д. то получить разрешение на работу по трудовому договору нельзя.

Весь вопрос регулирует закон о трудовой миграции и трудовой мобильности.

DenGT
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеют ли право граждане Украины официально работать на территории Болгарии? Как правильно с ними заключать трудовой договор? И как оформить работника, у которого только ВНЖ?

Так как граждане Украины ничем не отличаются по статусу от других граждан не ЕС им можно работать только на сезонных работах по перечню специальностей утвержденных Министерством Болгарии или если они получат разрешение на работу, как и ответили вам выше. Других вариантов работать по договору с частным лицом в статусе ВНЖ нет.

DNatalia

Разрешение на работу должен работник делать или я как работодатель?

Miky
Разрешение на работу должен работник делать или я как работодатель?

Разрешение на работу делает работодатель.

Sudakova

Попробуйте. Вот такие документы нужны для приема инностранца в свою фирму:

4. Необходими документи:

 

4.1. За издаване на разрешение за работа работодателят внася в дирекция "Бюро по труда" по местоработата на чужденеца следните документи:

 

А) искане-декларация - два екземпляра на формуляр по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;

 

Б) обосновка на искането;

 

В) три снимки на чужденеца;

 

Г) копие на документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането;

 

Д) документи за образование, специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца, които са легализирани по съответния ред;

 

Е) справка-декларация за работещите във фирмата чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане и гражданство за:

- наетите по трудов договор - с посочени номер, дата на издаване, срок на разрешението за работа, на визата или на разрешението за пребиваване;

- упълномощените да управляват дружеството, работещите по договор за управление и контрол - с посочени номер и срок на валидност на личната карта на чужденеца;

 

Ж) справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ, в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и главния счетоводител;

З) трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила с издаването на разрешението, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца;

 

И) други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;

 

Й) копие на задграничния паспорт на чужденеца.

4.2 Местното лице, приемащо командировани чуждестранни служители, внася в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденците или където е неговото седалище, когато трудовата дейност ще се осъществява на територията на различни населени места, посочените по-горе документи, както и:

 

- копие от договор с чуждестранна фирма-работодател на чужденеца, обуславящ приемането му на работа, заверено от страните по договора с подпис и печат;

 

- легализиран документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател;

- писмо-потвърждение на чуждестранната фирма-работодател на чужденеца, за командироването му за изпълнението на конкретно посочени задачи и срокове при осигурени трудово възнаграждение, социално осигуряване и здравна застраховка, легализирано по установения ред.

 

Забележка: В случаите на вътрешнокорпоративен трансфер се изисква представянето на официален документ, легализиран по установения ред, с който се удостоверява заеманата от чужденеца длъжност в структурите на чуждестранното юридическо лице през последните 12 месеца, непосредствено предхождащи изпращането му на работа в Република България.

 

5. Вътрешен ход на административната услуга:

 

Искането с приложените към него горепосочени документи се адресира до Агенция по заетостта (АЗ) и се подава в съответната Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ). В 3-дневен срок по служебен път документите се изпращат от ДБТ до АЗ. В двудневен срок се подготвят и изпращат съгласувателни писма до Дирекция "Консулски отношения " на МВнР и Дирекция "Миграция" на МВР за извършване на проверка за пребиваването на чужденците. В случай, че е необходимо представянето на допълнителни документи или за прецизиране на представените, се изпраща писмо до вносителя на искането.

Срокът за вземане на решение за издаване или отказване на разрешението за работа е едномесечен, считано от подаване на искането в "Бюрото по труда". Срокът за внасяне на таксата за издаване на разрешението за работа е едномесечен. Срокът за отпечатване на документът "разрешение за работа", след представянето на платежен документ в АЗ е тридневен.

Срокът за обжалване на решенията за отказ на изпълнителния директор на АЗ е 14-дневен, считано от получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред МТСП.

Копия от издадените, продължените и преиздадените разрешения за работа и отказите се изпращат в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на външните работи и в съответната дирекция "Бюро по труда".

 

6. Такси

 

Документът "разрешение за работа" и решението за упражняване на трудова заетост се издават след заплащане на такса, определена със Закона за насърчаване на заетостта, и представяне на документ за извършен превод по банков път:

 

За издаване или продължаване срока на разрешение за работа за чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв.

 

За сезонна работа до 6 месеца за една календарна година таксата е 300 лв.

 

За даване на решение на АЗ за упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа, от органите на МВР, таксата е 400 лв.

 

За преиздаване на разрешение за работа поради загубване, повреждане или унищожаване на документите се заплаща такса в размер 200 лв.

 

7. Срок за валидност на издаденото разрешение

 

Разрешението за работа се издава за срок до 1 година с възможност за продължаване, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване, общо до 3 години.

 

Могат да бъдат продължавани над 3-годишния срок на заетост разрешенията за работа на:

 

- висш ръководен персонал на дружества и клонове на чуждестранни фирми, установени на територията на Република България;

 

- учители и преподаватели в средни и висши училища;

 

- професионални спортисти и треньори в професионални спортни клубове;

 

- специалисти на чуждестранни фирми за осъществяване на контрол и приемане на договорена продукция.

 

При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на чужденеца или на командировката в рамките на предоставяне на услуги работодателят или лицето, приело чужденеца, уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта и връща разрешението за работа, което подлежи на отмяна. За отменено разрешение за работа се уведомяват Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

DNatalia

Спасибо огромное за помощь!!!

Raccoon

Приветствую.

Я тоже собираю документы на получение разрешения на работу, но для командированных работников. В списке необходимых документов есть пункт:

 

Легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора.

 

Это Свидетельство о регистрации фирмы (по месту нахождения), которая посылает работников в командировку?

Sudakova

Здравствуйте, чтоб вам ответить правильно, напишите: кто вьi, т. е.где ваша фирма зарегистрирована, от куда и куда хотите набирать работников.

Raccoon

Украинская фирма командирует болгарской фирме работников.

Я представляю болгарскую фирму

Sudakova

С Украиной сейчас не очень понятньiе отношения, может и разрешат принять командировочньiх, но я делала по другому: составляла договор между русской фирмой и моей болгарской на обучение моих рабочих русскими специалистами. Делала им приглашения, платила билетьi, застраховки, предоставляла жилье. И зарплата им шла в России. Вьi можете составить договор на предоставление услуг украинской фирмой вешей фирме, которие будут оказивать ети услуги своими кадрами.

 

Легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора. - да ето официальньiй документ Украиньi о регистрации фирмьi, которая отправляет своих служащих. Переведенньiй на болгарский язьiк и лигализированний в Болгарии.

Raccoon

Спасибо.

 

Нам вариант через обучение не подходит - учителей получится очень много)))

 

Подали на разрешение для командировочных

 

А инспекторы адекватные или придираются к любой мелочи?

Sudakova

Ну время уже много утекло с тех пор. Все изменилось, и люди тоже. Не знаю, если к командировочним будут требования, найти подобних специалистов в Болгарии, едва ли вам дадут разрешение. С другой стoроньi, если более легкие условия, особенно по зарплате,(тогда бьiло не меньше 2000 лв. Предстаеляете, какие осигуровки нужно вам платить на такую зарплату), может и разрешат...

Please sign in or register to post a comment.
  • DNatalia

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...