Перейти к публикации

Плавно переходим на другой форум

Ждем Вас по ссылке ниже

Подробнее

×

Всем собственникам квартир комплексе Majestic

Ramzes

Уважаемые собственники апартаментов отельного комплекса "Маджестик"!

 

Информирую Вас, что для того, чтобы положить конец незаконным действиям управляющей Компании "Бора Консульт", препятствующей нам распоряжаться нашей собственностью, и незаконно требующей от наших гостей оплаты по 45 Евро в день за пользование, так называемыми, "общими зонами", независимо от того, пользуются они ими или нет, я был вынужден обратиться в суд. Окружной суд г. Бургас, решением от 17 февраля 2017 г., а так же Апелляционный суд г. Бургас решением от 14 июня 2017 г. Осудили УК "Бора Консульт" и запретили этой компании мешать нам распоряжаться нашим имуществом по нашему усмотрению. Кроме того, им запрещено получать с нас эти 45 Евро в день за пребывание наших гостей в отеле. Таким образом, незаконным действиям УК наконец положен конец. А на компанию Бора Консульт наложен штраф в размере 4 711 Левов + судебные издержки.

 

Если у Вас возникли аналогичные проблемы, Вы можете обращаться за квалифицированной юридической помощью к Адвокату Ненчо Драгневу, тел. 00359898639115.

 

Ниже прилагаю Решение Суда (№ 61/14.06.2017г.), а также мою переписку с представителями отеля после выдвинутого Судом Решения.

 

P.S. К сожалению, я не уверен, что могу донести информацию до всех собственников, поэтому прошу заинтересованных лиц, имеющих возможность это сделать, отправить данную информацию остальным. т. к., я уверен, борьба с подобным беспределом – дело общее и только вместе мы сможем отстоять свои законные права.

 

С уважением,

 

Игорь Ртищев

 

Тел.: +7 (495) 626-90-89/82, доб. 106

martynova@ksb.ltd

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 61/14.06.2017г.

 

Гр. Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаски апелативен съд гражданско отделение

 

На 17 май 2017г.

 

В публично съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА ИВАНОВА

 

ЧЛЕНОВЕ СЪБИНА ХРИСТОВА

 

АЛБЕНА ЗЪБОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Христова в. Гр. Дело № 121 по описа за 2017 г. На Апелативен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

 

Образувано е по въззивната жалба на „Б“ ООД, ЕИК 131011832, чрез адв. Г., против решение № 63/17.02.2017 г. По гр. Дело № 1566/2016 г. По описа на Бургаския окръжен съд в осъдителната му част с искане за отмяна като неправилно поради необоснованост.

 

Навеждат се оплаквания, че за основанията, на които искът е уважен, не са изложени конкретни факти, които могат да бъдат подведени или квалифицирани под тях. Въведеното от дружеството предварително изискване за предварително предоставяне на данни за предстоящи гостувания представлява по същество искане на кредитора задаване на съдействие за изпълнение на поетото задължение да бъде предоставян имота на посочено от собствениците лице. Изискваната информация за гостите цели индивидуализирането им и улеснява задълженията, свързани с тяхната регистрация. Неубедителен, според страната, е доводът, че изискваната информация за датите на посещение смущава правото на собственост, тъй като се касае за имот, част от хотелски комплекс с установен режим на ползване, известен на ищците при закупуване на жилището. Като несъстоятелни се квалифицират и твърденията за ограничаване на броя на гостуващите лица с оглед ползването на услугите, предоставени от комплекса, в чийто интерес е ползването им с оглед тяхното заплащане. Изпратената информация относно техните цени е предвидена за гостите, а не за съсобствениците.

 

Отговор на въззивната жалба е подаден от адв. Д., пълномощник на И. Р. И Л. Р. Намира същата за неоснователна и моли да бъда оставена без уважение. Сочи, че в нея не се коментират изпратените до съсобствениците на имоти в комплекса писма за недопускане, които препятстват възможността да бъдат канени и настанявани техни гости предвид угрозата от недопускането им в комплекса. Посочената рестриктивна мярка не може да бъде оправдана с характеристиката на част от хотелския комплекс, тъй като въззиваемите са закупили апартамент – жилище. Обстоятелството, че в останалата част на комплекса други лица развиват хотелска дейност не следва да препятства упражняването на правото им на собственост.

 

Относно информацията за цената на услугите, същата няма информативен, а ултимативен характер, тъй като за възможността въззиваемите да посрещат гости в собственото си жилище е посочено, че се дължи заплащане от 50 евро на ден или 5 000 евро годишно.

 

Бургаският апелативен съд, в рамките на заявените оплаквания и въз основа на цялостен анализ на събраните по делото доказателства приева следното

 

С обжалваното решение е осъдено дружеството „Б“ ООД да се въздържа от действия, изразяващи се в следното:

 

Недопускане до собствения на ищците И. А. Р. И Л. А. Р. Апартамент № 4* идентификатор 51500.505.24.4.414, бл. „Д“, ет. 4, ап. 414, в комплекс „М“ КК С. Бряг, на техни гости и посетители;

 

П. На условия за допускане на гости и посетители до апартамент № 4* идентификатор 51500.505.24.4.414, бл. „Д“, ет. 4, ап. 414, комплекс „М“ КК С. Бряг собствен на ищците И. А. Р. И Л. А. Р., граждани на Р. Ф., чрез адв. Д., съд. Адрес гр. Б., ул. А. № 1* предварителни заявки, заплащания, трансфер на данни и предварителни дати на посещенията.

 

За да приеме решението си, съдът е обсъдил представени доказателства, че дружеството е сключило договори за поддръжка на жилища в комплекса, но впоследствие, извън уговорените условия с 2 писма е отправило нови условия, свързани с ограничения в правото на собствениците да приемат посетители в апартамента си и и да предоставят на дружеството известия за лично пребиваване, информация за броя на хората, имената им и др. Лични данни, които ги посещават, както и е отправило предупреждение, че резервации за други лица извън най-близките на собствениците няма да предоставят, а при отдаване на имота под наем се изисква сума от 5000 евро, предварително платима за сезон. При тези данни съдът е намерил, че поведението на ответното дружество нарушава свободното упражняване на правото на собственост на ищците по отношение на ползването на имота им.

 

Въззивният съд намира така постановеното решение за правилно.

 

От представения нотариален акт от 13.10.2015г. Се установява, че ищците са придобили право на собственост върху апартамент № 4* находящ се в к-с М., а имотът е описан като самостоятелен обект, без каквито и да е ограничения във връзка с обитаването му от собствениците или други лица.

 

При това положение правото на собственост на ищците върху имота не е ограничено от обстоятелства, свързани с предназначението на имота, неговия вещноправен статут или местоположение.

 

Представеният по делото договор за стопанисване и поддръжка е облигационен и съдържа клаузи единствено във връзка с осъществяване от ответното дружество дейност по поддържане на имота и определени услуги – ползване на басейн, зелени площи, извозване на смет и пр. Описани в приложение №№ 1 и 2.

 

В тази връзка уведомяването на ищците с писма от страна на ответното дружество, в които им се вменяват задължения и им се създават ограничения във връзка с приемането на различни лица – техни гости, близки или др. Не представлява действие в изпълнение на договора. Ответното дружество няма правно основание както по силата на договора, така и по силата на свое собствено право, а и не се твърди такова, да ограничава достъпа до имота на ищците на други лица, още повече да изисква да бъде уведомявано за предстоящи посещения и да получава заплащане на допълнителни суми.

 

Основното възражение на ответното дружество е по отношение на фактите – независимо от писмото, то оспорва да е създало пречка на конкретни лица на конкретна дата.

 

Това обстоятелство е без значение за основателността на иска.

 

Когато собственикът на имота е предупреждаван, че действията които нарушават правото му на собственост предстоят да се случат, той има същите права.

 

Без значение е и обстоятелството, наведено в жалбата, че ответното дружество не е осъществило действия по отношение на вещта.

 

Негаторният иск по чл. 109 ЗС принадлежи на собственика на вещта, който чрез него да се брани от всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява правото си. Законът не е ограничил приложното поле на иска единствено до действия, насочени към самата вещ, а е предоставил по- широки права, доколкото упражняването на правото на собственост може да намери израз в най-различни правни и фактически действия. Свободното ползване на собствения имот включва правото на собственика да приема по своя воля други хора, да им дава подслон, да сключва договори за ползване или наем и др.

 

Поставянето на това право на собственика в зависимост от волята на ответника несъмнение е нарушение по смисъла на чл. 109 ЗС.

 

Ето защо съдът достига до крайни изводи за неоснователност на жалбата, а обжалваното решение като правилно следва да бъде потвърдено.

 

На въззиваемите съобразно изхода на делото следва да се присъдят разноски в размер на 2 500лв. Съобразно представения списък.

 

Мотивиран от изложеното Бургаски апелативен съд

 

РЕШИ

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 63/17.02.2017 г. По гр. Дело № 1566/2016 г. По описа на Бургаския окръжен съд

 

ОСЪЖДА „Б“ ООД с ЕИК 131011832, чрез адв. Г., съд. Адрес гр. С., ул. Л. № 38, ап. 1 да заплати на И. А. Р. И Л. А. Р., граждани на Р. Ф., чрез адв. Д., съд. Адрес гр. Б., ул. А. № 17 сумата от 2 500 лв. Разноски за тази инстанция.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните с касационна жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЧЛЕНОВЕ

 

From: Cvetelina [mailto:cstaneva@boraconsult.com]

Sent: Friday, June 23, 2017 3:44 PM

To: Мартынова Юлия

Subject: RE: Решение Суда № 61/17

Importance: High

 

Смотрите ниже ответ от Михаила Попова:

 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА РТИЩЕВЫ,

 

В первую очередь нам хотелось бы выразить свое огорчение ультимативным тоном Вашего письма! Внесем ясность с самого начала - мы не поддадимся как Вашим угрозам, так и Вашим провокациям!

 

Ваши угрозы могли бы оказать влияние на не более чем 7-8 собственников из бывшего „восточного блока“, которые очевидно все еще не могут порвать со своими социалистическими предрассудками и складом мышления, поэтому мы воспринимаем их скорее как негого рода выражение бессилия. С остальными собственниками у нас нет таких проблем и мы заверяем Вас, что в большой степени именно благодаря и их корректному поведению комплекс, где находится и Ваш объект недвижимости, обязан своим безупречным состоянием.

 

Те средства, которые остальные собственники платят за пребывание своих гостей в качестве платы за пользование прилежащими частями комплекса (являющимися на 100% нашей собственностью), взимаются в целях обеспечения защиты и сохранности всего комплекса, и они делают это в отличие от Вас, не только отказывающихся платить за своих гостей, таким образом реально вынуждающих нас предоставлять НАШУ территорию для безвозмездного и бесплатного пользования третьими лицами, но одновременно с этим озабоченных единственно и только своим личным благополучием. Вы на самом деле желаете, чтобы Вы и Ваши гости пользовались тем, за что остальные собственники платят, однако не внося свой вклад за это преимущество. В этом смысле, без преувеличения, можно сказать, что Вы хотели бы, чтобы Ваши гости проживали и пользовались бесплатно территорией и преимуществами комплекса за их счет. Кроме того, Вы хотите, чтобы мы приняли безропотно тот факт, что Вы намереваетесь сознательно и регулярно злоупотреблять нашей собственностью, развивая коммерческую деятельность на нашей территории и по сути дела за наш счет. Это Ваш выбор поведения, который мы, к сожалению, не можем изменить. Однако, это не означает, что мы примиримся с этим и останемся безучастными. Мы не допустим такой несправедливости – никто не имеет права проживать за чужой счет, по меньшей мере, не имеет на это права, ущемляя честь остальных собственников недвижимости в комплексе.

 

Нам не понять каким образом Вы сами придумываете проблему и ищете ее разрешения. Никто не лишал Вас доступа к Вашей собственности и не намеревался сделать это. По этой причине Ваше утверждение кажется нам странным. Вы или не понимаете смысла происходящего в комплексе, где находится и купленная Вами недвижимость, или отказываетесь понять это и подчиниться всеобщей воле.

 

Как бы то ни было. Мы все еще не извещены о направленном Вами судебном решении. По всей вероятности мы скоро получим его в официальном порядке от суда. Однако, на основании присланного Вами извещения, мы установили, что его содержание совсем не в том смысле, который Вы ему придаете в направленным нам угрозам. И еще одна вещь. Это решение все еще не является окончательным. В любом случае, заверяем Вас, что мы будем действовать в соответствии с судебным решением, каким бы оно ни было. Однако, мы опасаемся, что это вряд ли поможет Вам, в особенности в плане Ваших бесчестных намерений поживиться за счет других.

 

Если Вам так „трудно“ принять установленный, в интересах всех обитателей, порядкок совместного проживания в комплексе, соблюдение которого не составляет никакой трудности для всех остальных, мы можем предложить Вам, в порядке исключения, следующий вариант:

 

Начиная с этого момента мы не будем предъявлять к Вам претензии в отношении любых дополнительных платежей/такс/сумм за пользование НАШЕЙ собственностью Вашими гостями. Однако взамен этого мы изменим размер причитающейся с Вас годовой таксы за поддержание ВАШЕЙ собственности с 11 на 60 евро за квадратный метр с включенным НДС. Конечно, как всегда, Ваше и всех Ваших гостей пребывание на территории комплекса более чем приветствуется, добро пожаловать!

 

Однако, нет варианта, при котором Вы и Ваши гости бесплатно пользовались бы преимуществами и качествами нашего комплекса!

 

С уважением,

 

Цветелина

 

Cvetelina Staneva

 

Marketing Manager

 

Bora Consult 2002 Ltd.

 

180 Vitosha Blvd., Floor 3,

 

Sofia 1408, Bulgaria

 

Tel/Fax +359 2 953 18 39

 

Mobile +359 885 50 50 35

 

E-mail cstaneva@boraconsult.com

 

Website http://majestic-bg.com/

 

From: Мартынова Юлия

Sent: Tuesday, June 27, 2017 1:30 PM

To: Cvetelina Staneva (cstaneva@boraconsult.com)

Subject: RE: Решение Суда № 61/17

 

Ниже ответ для Михаила Попова и Цветелины от Ртищева Игоря:

 

Господин Михаил Попов!

 

Поразмыслив над вашим письмом, полученным мною в прошлую пятницу 23 июня 2017 г., я не считаю полезным для себя вступать в предложенную вами дискуссию. Тем не менее, на некоторые пассажи из письма, я вынужден ответить:

Я, думаю, как и любой из собственников апартаментов в Комплексе Маджестик, столкнувшийся с практикой работы вашей управляющей компании, был озадачен подобным беспардонным отношением к себе, как к источнику вашего непрозрачного и ничем необоснованного дохода. Поверьте, в принципе, вы не оригинальны, любая управляющая компания по большому счету заинтересована в получении максимально возможных взносов с владельцев апартаментов. Мы, владельцы, вынуждены оплачивать, предложенные вами суммы за обслуживание, которые ничем не подтверждаются. Во всяком случае, у собственников нет возможностей проверить обоснованность сумм, выставляемых вами; и стоимость услуг зависит исключительно от ваших аппетитов. Вы фактически относитесь к нам, как к безусловному источнику своего дохода: « Оплачивайте столько, сколько мы у вас запросили, иначе... Ну а далее идет длинный список санкций, которые последуют в случае, если собственник не готов оплачивать, указанные вами суммы, независимо от причин ». Более того, вы пошли дальше – это вы решаете кому жить в апартаментах собственника бесплатно, а кто будет вам платить (45 Евро/сутки) независимо от того планируют ли люди, проживающие в апартаментах собственника, пользоваться вашей инфраструктурой или нет. Я, понимая, что вы творите полнейший Правовой Беспредел, вынужден был подать на вас в суд. Ну и конечно выиграл процесс, по другому просто и быть не могло! Должна же быть у собственников какая то государственная защита, ну и человеческая справедливость в конце концов. Я почти на 100% уверен, что я – это только первая ласточка, в ближайшее время вы получите ещё много подобных судебных исков от остальных собственников.

 

Что касается моей личной ситуации, время когда я с вами пытался договариваться, призывая вас к здравому смыслу и человеческой справедливости, безвозвратно вами упущено. Слава Богу! Я имею достаточно финансовых возможностей для того чтобы инициировать столько судебных процессов, сколько потребуется. И каждый из них в конечном итоге будет вами оплачен. т. к. правовая позиция у вас очень и очень слабая. Да её и нет фактически! Всё, на что вы надеетесь – это затянутость и дороговизна судебных процессов в Болгарии, и вследствие этого, нежелание собственников тратить время и средства на организацию судов с вами. Но поверьте со мной это не пройдет, для меня это вопрос не денег, а справедливости. Судов будет столько, сколько потребуется. Прецедент создан. Надеюсь новые судебные процессы будут быстрыми и решения по ним однозначно не в вашу пользу.

 

Игорь Ртищев, Президент Совета директоров Группы компаний "Строй-Сити"

Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
  • Ramzes

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...