Перейти к публикации

Виза Д в Болгарию (общие вопросы)

Eurik
 • · 11 минут на чтение

Что такое виза Д?

Это виза, позволяющая находиться в Болгарии до 180-ти дней (согласно Ст. 15 Закона об иностранцах bglife.ru/threads/1207/, и на основании которой возможно получение вида на жительство в Болгарии.

Кто имеет право на получение визы Д?

Список оснований указал в Ст. 24 (1) Закона об иностранцах в республике Болгария (bglife.ru/threads/1207/):

1. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и:

Разрешение на продолжительное пребывание могут получить иностранцы, которые обладают визой согласно ст. 15, абз. 1 и:

2. Желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

Желают работать по трудовому правоотношению после получения разрешения от органов Министерства по труду и социальной политике на основании Закона о трудовой миграции и трудовой мобильности;

3. Осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, като изискването е валидно за всеки един съдружник поотделно; същите условия се прилагат и за всеки управител поотделно;

Осуществляют торговую деятельность в стране в установленном законом порядке, если в результате этой деятельности созданы не менее 10 рабочих мест с полным рабочим временем для болгарских граждан, поддерживаются за срок пребывания, за исключением тех случаев, когда предусмотрено другое в международном договоре, который ратифицирован, обнародован и вошел в силу в Республике Болгария, это требование действительно для каждого учредителя в отдельности; такие же условия применяются для каждого управителя в отдельности;

4. Са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна;

Являются иностранными специалистами, пребывающими в стране в соответствии с международными договорами, по которым Республика Болгария является стороной;

5. Имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване;

Имеют основание для получения разрешения на постоянное пребывание;

6. Са представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано, след проверка и оценка на представени документи относно икономическата активност и данъчната изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности, от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България; разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество; Българската търговско-промишлена палата своевременно уведомява дирекция "Миграция" при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството;

Являются представителями иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных в Болгарской торгово-промышленной палате после проверки и оценки представленных документов, подтверждающие что иностранная фирма работает и платит налоги за период два года перед регистрацией представительства, а также плана деятельности представительства на территории Болгарии; разрешение на продолжительное пребывание могут получить не более трех представителей каждого иностранного торгового общества; Болгарская торгово-промышленная палата своевременно уведомляет дирекцию «Миграция» при изменении обстоятельств по регистрации представительства;

7. Са финансово осигурени родители на български гражданин или на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване, когато документите, удостоверяващи семейните връзки, които произхождат от чужбина, са признати или допуснати за изпълнение и са регистрирани по реда на българското законодателство;

Являются финансово обеспеченными родителями болгарских граждан или иностранцев, имеющих разрешение о постоянном пребывании, если документы подтверждающие семейные связи, которые выданы иностранным государством признаны или допускаются к исполнению и регистрации в порядке болгарского законодательства;

8. Са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение, разполагат с достатъчно финансови средства за лечение и издръжка, за да не бъдат в тежест на социално-осигурителните системи, и здравословното им състояние налага за тях да бъдат полагани непрекъснати грижи от квалифициран медицински персонал;

Поступили на длительное лечение в медицинское учреждение, располагают достаточными финансовыми средствами для лечения и поддержки, с тем чтобы они не стали обузой для систем социального обеспечения, а их здоровье требует постоянного ухода квалифицированного медицинского персонала;

9. Са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Република България;

Являются корреспондентами иностранных средств массовой информации и имеют аккредитацию в Республике Болгарии;

10. Са получили право на пенсия съгласно законодателството на Република България, държавата си на произход или друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната;

Получили право на пенсию в соответствии с законодательством Республики Болгария, страны их происхождения или другой страны и имеют достаточные средства к существованию в этой стране;

11. Са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила - когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;

Являются членами семьи иностранца, получившего разрешение на продолжительное или постоянное проживание, а также иностранца, получившего международную защиту, - когда документы, удостоверяющие семейные узы и право на поддержку, признаны или приняты к реализации в соответствии с болгарским законодательством;

12. Са други членове на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 или негови частни домашни помощници;

Являются другими членами домашнего хозяйства иностранца по ст. 23а, п. 3 или его частные домашние помощники;

13. Желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

Желают осуществлять деятельность на свободной практике после получения разрешения от органов Министерства по труду и социальной политике, в соответствии со статьей 24а и в соответствии с требованиями Закона о трудовой миграции и трудовой мобильности;

14. Желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", или са получили положително становище от дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет по реда на Закона за вероизповеданията - в качеството им на чуждестранни религиозни служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания;

Желают заниматься некоммерческой деятельностью с разрешения Министерства правосудия в соответствии с условиями и порядком, определенными приказом министра правосудия, по согласованию с министром внутренних дел и председателем Государственного агентства «Национальной безопасности», или получили разрешение от Дирекции «Вероисповедания» Министерского совета в соответствии с Законом о религиях - в качестве иностранных религиозных деятелей, приглашенных центральным руководством зарегистрированных религий;

15. Са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора - по реда на чл. 24Н;

Получили статус особенной защиты, предвиденный ст. 25 Закона о борьбе с трафиком людей — в порядке ст.24Н;

16. Са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;

Являются членами семьи болгарского гражданина, и документы, происходящие от иностранного государства, которые удостоверяют семейные связи и право на содержание, признаются и регистрируются или принимаются для реализации в соответствии с болгарским законодательством;

17. Са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто;

Осуществили инвестиции на сумму не менее 600 000 левов - для каждого иностранца, чтобы получить право собственности на недвижимость на территории Республики Болгарии или иностранец владеет более 50 процентов капитала болгарской торговой компании, инвестировал столько же в капитале компании, и в результате компания приобрела право собственности на недвижимость в стране по этой стоимости; к дате подачи заявления на получение продолжительного пребывания иностранец или юридическое лицо должны полностью оплатить сумму, внесенную на счет в болгарской лицензированной кредитной организации; а если недвижимость получена от кредитных средств, непогашенная часть не должна превышать 25 процентов;

18. Са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. И са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката;

Осуществили инвестиции в экономически неблагополучные регионы по смыслу Закона о поощрении инвестиций, инвестировав в капитал болгарской коммерческой компании не менее 250 000 левов, причем иностранец является партнером или акционером с именными акциями и владеет не менее чем 50 процентов капитала компании и в результате инвестиций были приобретены новые долгосрочные материальные и нематериальные активы на сумму не менее 250 000 лв., И для болгарских граждан было создано не менее 5 рабочих мест, сохраняемых на время пребывания. Удостовенно Министерством экономики;

19. Желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона за младежта - по реда на чл. 24о;

Желают добровольно участвовать в Европейской добровольной службе по смыслу ст. 40, п. 2 Закона о молодежи - в соответствии со ст. 24o;

20. Са членове на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут - когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство.

Являются членами семьи иностранца, которому предоставлено убежище, временной защитой или гуманитарный статус - когда документы, удостоверяющие семейные узы и право на содержание, признаются или принимаются к реализации в соответствии с болгарским законодательством.

А также по чл. 24 Б

 • са научни работници със сключен договор за разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в Република България, включена в регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания.
Являются научными работниками, заключившими договор на разработку научно-исследовательского проекта с научно-исследовательской организацией, имеющей местонахождение в Республике Болгарии, включенной в регистр по ст.7б, ч.1, п.1 Закона о поощрении научных исследований.
И чл. 24В
 • студенти в редовна форма на обучение във висше училище;

Студенты очной формы обучения в высшем учебном заведении;

 • ученици за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен;

Учащиеся средних школ в рамках программы обмена;

 • стажанти.

Стажеры

Можно ли получить визу Д находясь в Болгарии?

Это возможно лишь в крайне редких исключительных случаях, если в этом заинтересована Болгария.

Документы на визу Д подаются или в стране постоянного проживания, или в стране, где вам разрешено проживание больше 6-ти месяцев.

Где можно подать на визу Д в России?

В Посольстве Болгарии в Москве

Адрес: Москва 115127, Мосфильмовская ул., № 66

Тел. В рабочее и нерабочее время: + 7 495 234 02 26

Факс: +7 495 232 33 02

Рабочее время Посольства: от 09:00-13:00 и от 14:00-17:30

Е-mail: Embassy.Moscow@mfa.bg

Консулска служба

Приемное время - 09:00 - 12:00

Информация и консултации: 15:00 - 17:00 на тел.:

+7 499 143 62 30 ; факс: +7 499 143 62 13

в Консульстве в Санкт-Петербурге

Адрес: Санкт-Петербург, 191014, Сапёрый переулок, д. 11, литера А,(ст. М. „Чернышевская“)

Тел.: +7 812 401 01 52

Факс: +7 812 272 57 18

Дежурные телефоны в нерабочее время:+7-921-633-6116

Рабочее время консульства: Пн - Пт, 09.00 - 17.30 ч.

Каждая пятница - приемный день консула по консультациям, просьбам, жалобам и сигналам: от 9.30 до 12.00 ч.

E-mail: Consulate.Petersburg@mfa.bg

в Консульстве в Екатеринбурге

Адрес: г. Екатеринбург 620075,

Ул. Карла Либкнехта 22, эт.4 офис 403

Тел.: +73432726906

Факс: +73432726907

Дежурный телефон в нерабочее время: +79826326442

в рабочее время: 09.30 – 17.30 ч.

E-mail: ekaterinburg@mfa.bg

Консулская служба:

Телефон: +7(343)2726908; +7(343)2726906

Голосовая информация по консульским вопросам: +73432726908

Факс:+7(343)2726907

Рабочее время с гражданами: 09.30 – 12.30 ч.

E-mail: bulconsul.ekt@gmail.com

Во всех Посольствах/Консульствах документы принимаются по предварительной записи.

Возможна ли подача на визу Д при действующей краткосрочной визе в Болгарию?

Да, возможна. Выдача визы Д аннулирует все ранее выданные визы.

Сколько стоит консульский сбор на визу?

Консульский сбор составляет 100 евро, оплата производится наличными в евро, в кассу при подаче документов на визу.

Где можно посмотреть образец заполнения анкеты на визу Д?

Здесь: bglife.ru/threads/4394/

Где можно посмотреть список документов на визу Д?

На сайте Консульского отдела Посольства Республики Болгария в Москве:

info.bolgaria.ru/visad.php

Сколько действует справка об отсутствии судимости?

На сегодняшний день 6 месяцев.

На какой срок и с каким покрытием должны быть выписана медицинская страховка?

Не менее чем на срок действия запрашиваемой визы (180 дней), покрытие не менее 30000 евро.

Более подробно мы этот вопрос обсуждали здесь: bglife.ru/threads/487/

Возможна ли подача на визу Д одновременно всем членам семьи?

Да, возможна, но лишь в случае наличия самостоятельных оснований у взрослых членов семьи. Если основание есть лишь у одного супруга/ супруги, то процесс получения визы Д вторым, происходит после получения Удостоверения о воссоединении семьи.

Более подробно здесь: bglife.ru/threads/2989/

Какой документ нужен для доказательства об обеспечении жильем на время пребывания в стране?

Это может быть документ о собственной недвижимости, договор найма или безвозмездного использования, декларация об обеспечении жильём и так далее).

Более подробно здесь: bglife.ru/threads/857/

С 01 января 2018 г. Заявители, которые предоставляют договор аренды жилья, должны представить декларацию о прописке от собственника жилья, согласно § 1, т. 20, подт. 2 из Дополнительного распоряжения Закона об иностранных граждан (ЗЧРБ). Данная декларация оформляется у болгарского нотариуса.

Какой средний срок получения визы Д?

Средний срок составляет 30 рабочих дней.

Могу ли я оставить себе паспорт после подачи документов на визу Д?

Да, можете. Об этом мы говорили, например, вот здесь: bglife.ru/threads/3717/

Возможна ли подача на визу по доверенности?

Нет, подача происходит только лично, в некоторых случаях разрешено получение по доверенности

Нужен ли апостиль на российские документы?

Нет, требуются лишь перевод и консульская легализация.

Можно ли несколько раз въезжать в Болгарию и выезжать из неё в рамках действия визы Д?

Да, можно. Виза Д является мультивизой. Количество въездов-выездов в период действия визы неограниченно.

Можно ли при наличии открытой визы С в Болгарию, въехать по ней в страну после подачи документов на визу Д?

Да, это стало возможно после 01.02. 2012г.

И в заключение рекомендуем прочесть весь этот раздел форума: bglife.ru/forums/87/

Образцы документов представлены тут: bglife.ru/threads/21101/.

 • Нравится 1
 • 0
 • 60 495
В настоящее время комментирование закрыто

0
60,5k
 • Нравится 1

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

 • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
 • Забыли пароль?

 • Создать...