Перейти к публикации

Документы для подачи на ВНЖ или продления ВНЖ в Болгарии

Eurik
 • · 4 минуты на чтение

Публикую точный список документов МВР г. Варна для подачи документов на ВНЖ. Список в других городах может непринципиально отличаться.

Банковские реквизиты указаны в Варне, в других городах их следует уточнить!

Текст на болгарском, так как это оригинал.

Чл. 24 ал. 1 т. 1

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИEСЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Нотариално заверено копие на разрешението за работа;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /.

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (удостоверение за доходи или банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 2

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАТО В РЕЗУЛТАТ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА РАЗКРИТИ НАЙ-МАЛКО 10 РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПОДДЪРЖАНИ ЗА СРОКА НА ПРЕБИВАВАНЕТО

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Удостоверение от Агенцията по вписванията;

· Удостоверение от НАП (Национална Агенция за приходите) за наетите по трудови правоотношения български граждани;

· Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори – списък с имена и ЕГН на българските граждани, работещи по трудово правоотношение;

· Удостоверение от НАП за декларирани финансови резултати и платени данъци;

· Удостоверение от НАП, че чужденецът няма задължения към него;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (лична банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 4

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛИСТИ, ПРЕБИВАВАЩИ В СТАНАТА ПО СИЛАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Документ, издаден от компетентен орган, доказващ, че ще пребивава в страната по силата на международен договор;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или удостоверение за доходи).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 5

ИМАТ ОСНОВАНИЕ ДА ИМ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ ИЛИ СА СКЛЮЧИЛИ БРАК С ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ В СТРАНАТА ЧУЖДЕНЕЦ

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт, договор за наем или нотариално заверена декларация/;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или декларация за осигурена издръжка с доказателство за притежаваните средства- удостоверение за доходи или банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

При основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване:

· Документи, доказващи основанието за разрешаване на постоянно пребиваване (чл. 25 от ЗЧРБ)

Сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец:

· Заверено копие на пълен препис от акта за сключване на граждански брак – преведен, легализиран;

· Декларация по образец № 4, нотариално заверена;

· Молба по образец № 1 за издаване на удостоверение за разрешено постоянно пребиваване на съпруга /та;

· Копие от личната карта на съпруга /та;

Чл. 24 ал. 1 т. 6

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;

· Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (лична банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

 • Нравится 107
 • Супер 37
 • Ха-ха 4
 • Ух ты 1
 • Сочувствую 1
 • 4 113
 • 464 267

4 113 комментариев

Eurik

Чл. 24 ал. 1 т. 7

ФИНАНСОВО ОСИГУРЕНИ РОДИТЕЛИ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА ЧУЖДЕНЦИ ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

·Молба по образец;

·Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

·Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

·Акт за раждане на низходящия - преведен, легализиран, с апостил /оригинал или нотариално заверено копие /;

·Заверено копие на акт за сключен граждански брак на низходящия при промяна на фамилия;

·Копие на документ за българско гражданство на низходящия (български личен документ или акт за раждане или указ за придобито българско гражданство);

·Молба по образец № 1 за издаване на удостоверение за разрешено постоянно пребиваване на низходящия;

·Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка).

·Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 8

ПОСТЪПИЛИ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ И РАЗПОЛАГАТ С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ИЗДРЪЖКА

·Молба по образец;

·Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

·Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

·Удостоверение от лечебното заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване;

·Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

·Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка).

·Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 9

КОРЕСПОНДЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ИМАТ АКРЕДИТАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

·Молба по образец;

·Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

·Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

·Документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи;

·Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

·Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване.

·Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Eurik

Чл. 24 ал. 1 т. 10

ПЕНСИОННО ОСИГУРЕНИ И РАЗПОЛАГАТ С ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА В СТРАНАТА

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен - преведен, легализиран,(с апостил) /оригинал или нотариално заверено копие/. Размерът на пенсията да не е по-малък от минималната пенсия за Република България;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Документ от банка на територията на Р България, удостоверяващ, притежанието на лична банкова сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 13

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЧУЖДЕНЕЦ, ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Документ за гражданско състояние, удостоверяващ принадлежността му към семейството / акт за брак или акт за раждане/- преведен, легализиран,(с апостил) /оригинал или нотариално заверено копие/;

· Молба по образец № 1 за издаване на удостоверение за разрешено пребиваване на съответния родственик и копие от личната му карта;

· Нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители за пребиваване на дете;

· Доказателство за осигурено жилище и издръжка за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем, или нотариално заверена декларация /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или декларация за осигурена издръжка с доказателство за притежаваните средства).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 15

ЖЕЛАЯТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 24 а

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Заверено копие от разрешението за дейност на свободна практика от Министерството на труда и социалната политика;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата (310 лв.) за срока на пребиваване (лична банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Eurik

Чл. 24 ал. 1 т. 16

ЖЕЛАЯТ ДА ИДВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Заверено копие от разрешението, издадено от Министерството на правосъдието;

· За лица, извършващи религиозна дейност - заверено копие на съдебната регистрация и документ от Дирекция на вероизповеданията;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата (310 лв.) за срока на пребиваване (лична банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Чл. 24 ал. 1 т. 18

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ПО ЧЛ. 2 АЛ. 6:

· Съпруг/а,

· Деца, които не са навършили 21 год. И не са сключили брак,

· Родители, които са на издръжка на българския

гражданин или на съпруга/та.

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или декларация за осигурена издръжка с доказателство за притежаваните средства- удостоверение за доходи или банкова сметка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване

Съпруг

· Пълен препис от акта за сключване на граждански брак;

· Декларация по образец № 4, нотариално заверена;

· Копие на личната карта на българския гражданин;

Деца, които не са навършили 21 год. И не са сключили брак

· Акт за раждане - преведен, легализиран, с апостил /оригинал или нотариално заверено копие /;

· Нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители за пребиваване на детето;

Родители на съпруг /а, които са на издръжка на българския

гражданин или на съпруга /та

· Акт за раждане на низходящия - преведен, легализиран, с апостил /оригинал или нотариално заверено копие/;

· Заверено копие на акт за сключен граждански брак на низходящия при промяна на фамилия;

· Копие на личната карта на българския гражданин;

Чл. 24 в, ал. 1

-ПРИЕТИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ,

-УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН ИЛИ КАТО СТАЖАНТИ БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

· Молба по образец;

· Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

· Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

· Документ удостоверяващ, че лицето е прието за редовно обучение през учебната година в съответното училище;

· Доказателство за осигурено жилище и издръжка за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем, или нотариално заверена декларация /;

· Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или копие от нотариално заверена декларация от родителите за издръжка).

· Здравна застраховка за срока на пребиваване.

RoweR

Доброго дня, Валерий.

Этот список действителен и для продления?

Нужна ли новая справка о пенсии или достаточно "оттдублировать" ту которую подовал первый раз - "заверка" была в посольстве:

СправкаПенс2010_2.pdf

Eurik
Доброго дня, Валерий.

Этот список действителен и для продления?

Нужна ли новая справка о пенсии или достаточно "оттдублировать" ту которую подовал первый раз - "заверка" была в посольстве:

Здравствуйте. Список действителен.

Если пенсия бессрочная, то справка о её размере не нужна при продлении, достаточно копии пенсионного удостоверения.

Если пенсия продляемая (например, по инвалидности), то справка о пенсии, скорее всего, потребуется новая.

PS. Разумеется, не могу гарантировать какие-либо неожиданности или местные нововведения ("эффект окошка";))

RoweR
достаточно копии пенсионного удостоверения

Простое русское, мерси :),

Просто копия или с переводом?

Eurik
Простое русское, мерси :),

Просто копия или с переводом?

В идеале-копия должна быть переведённая и легализованная.

RoweR
В идеале-копия должна быть переведённая и легализованная.

Вариант с посольством пойдёт? Это считается лигализацией?

Alex58

А почему речь идет о пенсионном удостоверении? Может быть справка из пенсионного фонда (для в/сл. Из военкомата)? Я и на визу Д и на продление прикладывал именно справку из военкомата, переведенную и заверенную в Болгарском посольстве в Москве.

Alex72

Валерий, здравствуйте!

Этот список, я так понимаю, для тех, кто находится в стране по Представительству, ДА?

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА1)Молба по образец;

2) Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;

3)Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;

4)Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;

5) Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;

6)Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата (240 лв.) за срока на пребиваване (лична банкова сметка).

7)Здравна застраховка за срока на пребиваване.

Вопросы, если позволите:

1) пункт 5) из списка.

-НАДО ЛИ ВСЕ ЖЕ ЕГО ПОЛУЧАТЬ?

-если ДА, то ГДЕ его получать, КАКОВЫ сроки изготовления и есть ли у него валидность при подаче на ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ?

2) в других списках оснований для пребывания в стране есть такие пункты:

1. Решение БТПП / Решение БТПП (В списках нет, но спрашивают)

2. Булстат – копия / Нотариальная копия карточки Булстата или документа заменяющего её.

НУЖНЫ ЛИ эти пункты для Представительства (при продлении ВНЖ)?

и если ДА, то где их получать?

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

P. S: Мед страховку приду оформлять к Вам в начале июля (ближе к сроку подачи документов в Миграцию. 10 июля), как и обещал:)

Alexug
Велико Търново

Добрый день! А почему в перечнях нет справки о несудимости?

Alex72
Добрый день! А почему в перечнях нет справки о несудимости?

Потому что она прилагается ПРИ ПЕРВИЧНОЙ подаче на ВНЖ! Насколько я знаю:)

Eurik
А почему речь идет о пенсионном удостоверении? Может быть справка из пенсионного фонда (для в/сл. Из военкомата)? Я и на визу Д и на продление прикладывал именно справку из военкомата, переведенную и заверенную в Болгарском посольстве в Москве.

Да, вполне проходящий вариант. В законе сказано, что нужно представить документ, подтверждающий то, что человек является пенсионером.

А какой именно документ может подойти-решает Миграция.

Просто пенсионное удостоверение считается наиболее распространённым с таких случаях доказательством.

...

1) пункт 5) из списка.

-НАДО ЛИ ВСЕ ЖЕ ЕГО ПОЛУЧАТЬ?

-если ДА, то ГДЕ его получать, КАКОВЫ сроки изготовления и есть ли у него валидность при подаче на ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ?

2) в других списках оснований для пребывания в стране есть такие пункты:

1. Решение БТПП / Решение БТПП (В списках нет, но спрашивают)

2. Булстат – копия / Нотариальная копия карточки Булстата или документа заменяющего её.

НУЖНЫ ЛИ эти пункты для Представительства (при продлении ВНЖ)?

и если ДА, то где их получать?

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

P. S: Мед страховку приду оформлять к Вам в начале июля (ближе к сроку подачи документов в Миграцию. 10 июля), как и обещал:)

Пока удостоверение за данъчна регитстрация не спрашивают.

Да, Решение часто просят предъявить, но не всегда. Подразумевается, что оно у Вас есть, так как Решение бесрочное.

Нот. Копию карты Булстата просят не везде, но надо иметь. Собственно, тоже, как и Решение, карточка бессрочная и должна быть у Вас всегда.

Если Решение не сохранилось, возмите его "препис" в БТПП, карту можно получить в Агенции по вписыванию в обмен на листочек А4, на котором написано "Булстат", он у Вас наверняка был при подаче на визу (этот листок выдаётся временно до получения карточки)

Alex72

1... То есть по сути обновить надо из списка пункты 4), 6) и 7)? 5) НЕ НАДО?

2... При условии сохранности всех исходных документов от первичной подачи на ВНЖ, ДА?

3) если какого-то документа не будет ВДРУГ при подаче в Миграцию-они дают время ДОНЕСТИ? Или сразу депортация:(? Шутка, но смысл сохраняется :cool:

Хм, сорри. Разложил всесейчас как карты таро... От БТПП есть две бумаги: Сертификат №... И Решение за вписване в единния регистър!!! Вот Сертификат надо обновить. Да? Хотя, для справедливости сказать, на нем тоже нет срока действия. Может, я не то смотрю? Понимаю, что вопрос немного глупый:confused:

Eurik
1... То есть по сути обновить надо из списка пункты 4), 6) и 7)? 5) НЕ НАДО?

2... При условии сохранности всех исходных документов от первичной подачи на ВНЖ, ДА?

3) если какого-то документа не будет ВДРУГ при подаче в Миграцию-они дают время ДОНЕСТИ? Или сразу депортация:(? Шутка, но смысл сохраняется :cool:

Хм, сорри. Разложил всесейчас как карты таро... От БТПП есть две бумаги: Сертификат №... И Решение за вписване в единния регистър!!! Вот Сертификат надо обновить. Да? Хотя, для справедливости сказать, на нем тоже нет срока действия. Может, я не то смотрю? Понимаю, что вопрос немного глупый:confused:

Ещё раз. Из списка обновляете всё, кроме удостоверения за данъчна регистрация, плюс имеете под рукой Решение и нот. Копию карты Булстата.

На Сертификате ручкой вверху по центру написана дата выдачи. Сертификат действует месяц, считая от этой даты.

Alex72

Валерий, спасибо Вам за профессионализм, оперативность и индивидуальный подход!

Annachery

Подскажите пож-та какая стоимость оформления ВНЖ через создание представительства? Есть фирма в Москве, хотим посредством создания представительства в Болгарии оформить ВНЖ.

Спасибо

Eurik
Подскажите пож-та какая стоимость оформления ВНЖ через создание представительства? Есть фирма в Москве, хотим посредством создания представительства в Болгарии оформить ВНЖ.

Спасибо

Стоимость услуг фирм, специализирующихся на этом? Они очень разные. Но я бы назвал бы адекватной (в зависимости от количества представителей) цену в районе 1000-1200 евро.

КCения
Подскажите пож-та какая стоимость оформления ВНЖ через создание представительства? Есть фирма в Москве, хотим посредством создания представительства в Болгарии оформить ВНЖ.

Спасибо

Я сейчас как раз в процессе оформления Представительства, заплатила 1200

Annachery

Спасибо за информацию.

А вы оформляетесь через создание представительства? И насколько во времени процесс растянут? За месяц управимся? Я просто буду в Варне в середине июля, хочу оформить все за месяц, т. Е. Представительство и ВНЖ. Или должно какое-то время пройти с момента создания представительства?

Валерий, а еще такой вопрос, загран паспорт действителен до декабря. Этот факт не повлияет на оформление? Или лучше уже тогда новый паспорт сначала сделать, а потом уже заниматься оформлением представительства и ВНЖ.

И все же, вопрос для понимания: сначала оформляется представительство, потом сразу же можно оформлять ВНЖ (или параллельно с созданием представительства) или необхдимо побыть какое-то время представителем, а потом уже получаешь возможность получения ВНЖ?

Спасибо заранее

Гость
Спасибо за информацию.

А вы оформляетесь через создание представительства? И насколько во времени процесс растянут? За месяц управимся? Я просто буду в Варне в середине июля, хочу оформить все за месяц, т. Е. Представительство и ВНЖ. Или должно какое-то время пройти с момента создания представительства?

После получения всех необходимых документов по представительству в Болгарии Вам необходимо в обязательном порядке вернуться в Россию и подавать документы лично в консульство Болгарии для получения иммиграционной визы типа "Д". Срок рассмотрения поданых документов может колебаться от 20 до 60 дней (по опыту). Потом только, при наличии полученной визы "Д" возвращаться в Болгарию и подавать в миграционную службу МВР на получение ВНЖ. Потом, после получения разрешения - подавать заявление на получение личной карты. Так что реальный срок от начала организации представительства до получения личной карты займёт минимуи 3 месяца с момента начала оформления документов. Но я бы реально рассчитывал на 4-5 месяцев.

КCения

[ Так что реальный срок от начала организации представительства до получения личной карты займёт минимуи 3 месяца с момента начала оформления документов. Но я бы реально рассчитывал на 4-5 месяцев.

Я бы сказала 4-5 мес. - это минимум.

Спасибо за информацию.

А вы оформляетесь через создание представительства? И насколько во времени процесс растянут? За месяц управимся? Я просто буду в Варне в середине июля, хочу оформить все за месяц, т. Е. Представительство и ВНЖ. Или должно какое-то время пройти с момента создания представительства?

Я оформляю через Представительство, при чем с помощью братушек-болгар :), которые вместо меня (находясь в БГ) делают все необходимые манипуляции. Например, открытие банковского счета на территории Болгарии или постановка на учет в торговой палате.. Вы знаете куда и к кому там бежать, чтоб сделать документы? Я-нет) Поэтому со своей стороны я тут проводила собрание учредителей и т. Д., все заверяла в Посольстве и отправила друзьям специалистам. Сейчас жду обратно документы (сказали 2-3 недели) и пойду подавать на визу "Д". К слову сказать, одна только справка о судимости в Москве готовится 1 месяц.. Да и само Посольство рассматривает ваше заявление на "Д" не меньше месяца... Уже как минимум 2 мес получается. А добавьте все остальные процедуры... Ого-го набегает. Вобщем, я, например, занялась всеми этими делами в сер. Мая и рассчитываю получить визу "Д" (в лучшем случае) в сер./конце августа... А потом процедура ВНЖ.. Глядишь, к зиме управлюсь)

Annachery

Ксения, спасибо за столь подробный ответ. Теперь хотя бы картина понятная, что и в какой последовательности делать.

А сможете поделитья контактами братушек, которые все делают для Вас в Болгарии?

Буду благодарна.

ссылки на агентства, которые занимаются оформлением документов на ВНЖ будут удалены. Николай75

КCения

Мы без рекламы;)

Eurik

Валерий, а еще такой вопрос, загран паспорт действителен до декабря. Этот факт не повлияет на оформление? Или лучше уже тогда новый паспорт сначала сделать, а потом уже заниматься оформлением представительства и ВНЖ.

И все же, вопрос для понимания: сначала оформляется представительство, потом сразу же можно оформлять ВНЖ (или параллельно с созданием представительства) или необхдимо побыть какое-то время представителем, а потом уже получаешь возможность получения ВНЖ?

Спасибо заранее

Срок действия паспорта при оформлении роли не играет, главное, чтобы он был действующим на момент регистрации. После подачи на регистрацию представительства его можно поменять. Вполне успеете, если критично.

При подаче на визу Д он должен быть действителен ещё, как минимум, 9 месяцев.

К сказанному Николаем добавлю, что сейчас можно при наличии другой болгарской или шенгенской виз, ждать визу Д в Болгарии.

И, конечно, о 5-ти месяцах-это, мне кажется, Вы все слишком:).

Представительство регистрируется, максимум, месяц (срочная регистрация с получением всех последующих удостоверений 1,5-2 недели). Полтора, максимум, два месяца ожидание визы Д. Кстати, сейчас часто дают гораздо раньше.

Вообще, максимально большой известный мне срок расмотрения был 97 дней, но это был единичный случай.

Из большого опыта подач на визу Д (у нас клиенты подают, как минимум, раз в неделю в разных городах) могу сказать, что сейчас в общий срок 2,5-3 месяца уукладывается подавляющее большинство. Мы это отслеживаем:)
Please sign in or register to post a comment.

4,1k
464,3k
 • Нравится 107
 • Супер 37
 • Ха-ха 4
 • Ух ты 1
 • Сочувствую 1

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

 • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
 • Забыли пароль?

 • Создать...